Uddannelsesvilkår


Uddannelsesaftalen

En uddannelsesaftale skal være skriftlig og være underskrevet inden start i virksomheden.

 

Aftaleformularen kan rekvireres på Kold college. Efter udfyldelse og underskrift skal den returneres til skolen for at blive registreret. Registreringen af aftalen er samtidig en garanti for, at virksomheden er godkendt af det faglige udvalg. Såfremt en elev endnu ikke er myndig, skal vedkommende have forældrenes tilladelse til at tegne uddannelsesaftalen.
Prøvetid

De første 3 måneder i virksomheden betragtes som en gensidig prøvetid, hvor begge parter uden særlig begrundelse kan opsige uddannelsesaftalen. Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen ikke opsiges af den ene part, men kun såfremt parterne er enige.

 

Aftalen kan dog opsiges, såfremt forudsætningerne for uddannelsesforholdet misligholdes af en af parterne.

 

I beregningen af prøvetidens længde skal skoletiden ikke medtages. Der kan således være tale om, at elevens prøvetid kan ligge på begge sider af et skoleophold.

 

Hvis en aftale misligholdes, og der ikke er enighed om dette, er der tale om en tvistighed. En tvistighed mellem en elev og en virksomhed skal indbringes for det faglige udvalg, der skal søge at forlige parterne.
Lønforhold

Den løn som virksomheden skal betale til eleven under praktikophold og skoleophold, skal angives i uddannelsesaftalen. Satserne skal følge den indgåede lønaftale mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Dansk Funktionærforbund, Fødevareforbundet NNF og Fagligt Fælles Forbund for henholdsvis mejerielever og voksenelever.

 

Såfremt der er spørgsmål vedrørende løn, kan man kontakte Mejerifagets FællesUdvalg eller den relevante faglige organisation.
Ferie

Elever er omfattet af ferielovens bestemmelser samt de almindelige bestemmelser om ferie, som er indeholdt i lønaftalen.

 

Den årlige ferie udgør 25 dage.

 

I det 1. og 2. hele ferieår (ferieåret går fra 1. maj - 30. april det følgende år) efter at læreforholdet er påbegyndt, samt hvis læreforholdet er påbegyndt inden 1. juli, har lærlingen ligeledes ret til betalt ferie i 25 dage. Elevens eventuelle tilgodehavende fra tidligere ansættelsesforhold suppleres op til elevlønnen på ferietidspunktet.

 

Ud over ferie med løn vil elever være berettiget til at få det særlige ferietillæg på 1%, som alene beregnes på grundlag af den i optjeningsåret udbetalte løn.
Sygdom og fødsel

For elever gælder dagpengelovens regler om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Ved sygdom under skoleophold har eleven pligt til selv at meddele fravær til praktikstedet efter de samme regler, som er gældende på virksomheden.
Tilskudsregler

Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) yder virksomheden delvis refusion af lønudgifterne under deltagelse i skoleuddannelsen. Der ydes et særligt tilskud under skoleopholdene til virksomheder, der aflønner elever som voksenlærlinge.

 

Virksomheden skal udbetale transportgodtgørelse til elever under skoleopholdene, såfremt der er mere end 20 km transport i alt til og fra skolen. Det udbetalte beløb refunderes efterfølgende delvist af AER.

 

Transportomkostningerne kan enten være billigste offentlige transportmulighed eller en fast km-takst ved benyttelse af eget befordringsmiddel. Anvendelse af eget befordringsmiddel skal dog godkendes af arbejdsgiveren.


Skolehjem

Da Kold college er den eneste skole, der udbyder mejeristuddannelsen, vil de fleste elever blive tilbudt at bo på skolehjemmet.

 

Betingelsen for, at elever har ret til at blive indkvarteret på skolehjem, er mindst 5 kvarters transport med tog eller bus mellem hjem og skole.

 

Opholdet på skolehjemmet er gratis, hvis du er omfattet af en uddannelsesaftale eller er under 18 år.
Forlængelse af uddannelsestiden

Den fastsatte uddannelsestid kan forlænges, såfremt eleven er fraværende fra virksomheden på grund af sygdom, graviditet, barselsorlov, adoption eller modtager supplerende skoleundervisning.

 

Specielt vedrørende sygdom er reglen, at hvis eleven er sygemeldt i mere end 10% af den samlede uddannelsestid, kan uddannelsesaftalen forlænges med et tilsvarende tidsrum.

 

En aftale om forlængelse skal altid godkendes af det faglige udvalg.


Afkortning af uddannelsestiden

Det faglige udvalg kan bestemme, at en uddannelsesaftale skal afkortes på grund af tidligere uddannelse eller erhvervserfaring.

 

Kold college kan på samme måde fritage for dele af skoleuddannelsen, såfremt eleven tidligere har erhvervet tilsvarende kvalifikationer.

 

Afbrydelse, orlov eller ophør af læreforholdet

Elever er omfattet af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og herunder reglerne om anmeldelse og dokumentation. Såfremt eleven i gentagelsestilfælde, uden rimelig grund, ikke skaffer dokumentation for forsømmelserne på grund af sygdom, har virksomheden i henhold til erhvervsuddannelsesloven ret til at ophæve uddannelsesaftalen uden varsel. 

 

Hvis en elev under skoleophold uden lovlig grund udebliver fra undervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler, kan vedkommende hjemsendes uden varsel, indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt eleven skal udelukkes fra fortsat undervisning (uddannelsesaftalen bortfalder), eller om eleven skal midlertidigt hjemsendes og indkaldes til et nyt skoleophold (uddannelsesaftalen kan forlænges).
Særlige regler vedrørende handicappede

Skolerne kan tilbyde særlig støtte til elever med socialpædagogiske behov (f.eks. læsevanskeligheder). Andre personer med handicap, der kræver særligt udstyr eller personlig assistance, kan henvende sig til skolen, der sammen med Undervisningsministeriet kan tilrettelægge eventuelle hjælpeforanstaltninger for undervisningen og praktikopholdet.

 

Forudsætningen for at opnå socialpædagogisk støtte er, at man har et handicap, der kan dokumenteres ved f.eks. en lægeerklæring.
Forsikring

Den særlige erstatningsordning for §§ 66 stk. 2 i Lov om erhvervsuddannelser omfatter alene skader der skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold.

 

Ved begrebet undervisning under arbejdspladslignende forhold forstås praktisk værkstedsundervisning og tilsvarende under anvendelse af maskiner og lignende, derimod vil eksempelvis transport i forbindelse med undervisning, teori- og idrætsundervisning, udflugter, deltagelse i kulturelle arrangementer og pauser ikke være omfattet.

 

Skolen anbefaler derfor, at alle elever tegner en heltidsulykkesforsikring, som dækker skoleopholdet.