Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

I hele aftaleperioden, såvel under skole- som oplæring, yder lærepladsen eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Fødevareforbundet NNF og Fagligt Fælles Forbund, for henholdsvis mejerielever og voksenelever i erhvervsuddannelsen som mejerist.

Lønaftale for mejerister

Lønaftale for voksenelever

Mobilitetsfremmende ydelser

For at fremme den geografiske mobilitet blandt elever, der søger læreplads, yder AUB økonomisk støtte til elever, der søger eller overtager en læreplads, der ligger en vis afstand fra hjemmet.

Læs mere

Prøvetid

De første 3 måneder i første læreplads betragtes som gensidig prøvetid, dvs. begge parter kan, uden angivelse af grund og uden tidsfrist, opsige uddannelsesaftalen. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.

Hvis en elev er fraværende fra oplæringsvirksomheden i mere end 1 måned af prøvetiden på grund af sygdom, graviditet m.m., forlænges prøvetiden automatisk med fraværsperioden.

Ophævelse af uddannelsesaftalen sker på en særlig formular, som kan rekvireres på skolen.

Ferie

Mejerielever er omfattet af ferieloven og optjener under ansættelsen ret til ferie med feriegodtgørelse efter lovens almindelige bestemmelser. Herudover giver loven elever en særlig ferieret i henhold til ferielovens § 42. I det første og andet hele ferieår, efter ansættelsesforholdet er påbegyndt, har elever ret til betalt ferie i 25 dage.

Læs mere

Sygdom og fødsel

For elever gælder dagpengelovens regler om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Eleven og virksomheden kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis en elev:

  1. På grund af sygdom er fraværende fra oplæringsvirksomheden i mere end 10% af den fastsatte uddannelsestid
  2. Har orlov i forbindelse med graviditet, barsel, forældreorlov eller adoption
  3. Har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold

Sygdom under skoleophold

Ved sygdom under skoleophold har eleven pligt til selv at meddele fravær til skolen og til lærestedet, efter de samme regler, som er gældende på virksomheden.

Endvidere gælder overenskomstens § 21, § 22 og § 23 i forhold til tilskadekomst og sygdom, barsels- og forældreorlov samt børns sygdom.

Oplæringsvirksomheden kan registrere sig på lærerpladsen.dk og få besked, når en elev er fraværende fra undervisningen. Du kan læse mere her.

Virksomhedsoverdragelse

Elever har samme beskyttelse ved virksomhedsoverdragelse som andre lønmodtagere. Det vil sige, at uddannelsesaftalen automatisk bliver overført til den nye indehaver i tilfælde af salg, overdragelse og lignende, dog under forudsætning af, at den nye virksomhed kan godkendes som lærested.

En virksomhed anses for godkendt, når skolen af den nye ejer har modtaget anmeldelse om overdragelse og har forsynet aftalen med en påtegning om, at videreførelse af aftalen er registreret.

Regler for unges arbejde

For elever er den ugentlige arbejdstid den samme som for de mejerister, som er ansat i virksomheden, ligesom placeringen af arbejdstiden og fridage følger, hvad der er gældende for disse medarbejdere.

Læs mere

Ophævelse af uddannelsesaftale efter prøvetidens udløb

En uddannelsesaftale er principielt uopsigelig. Undtagelse herfra gælder dog ved:

  1. Prøvetid, jf. afsnit herom.
  2. Udelukkelse fra fortsat undervisning på Kold College (aftalen bortfalder).
  3. Visse sygdomstilfælde. Ved alvorlig sygdom eller vedvarende skade, hvor det ikke med rimelighed kan forlanges, at uddannelsen fortsættes, kan uddannelsesaftalen ophæves.
  4. Visse former for misligholdelse. Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part hæve aftalen. Hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller senere brister, kan parterne hæve aftalen. En tvistighed mellem en elev og oplæringsvirksomheden kan indbringes for det faglige udvalg, der skal søge at tilvejebringe et forlig. Hvis der ikke opnås forlig, kan sagen indbringes for Tvistighedsnævnet.
  5. Gensidig aftale.

Ophævelse af uddannelsesaftalen sker på en særlig formular, der kan rekvireres på skolen.

Fraværsregler under mejerielevers skoleophold på Kold College

Retningslinier for fravær og de foranstaltninger, skolen sætter i værk ved elevers tilsidesættelse af reglerne om mødepligt samt ordensregler.

Oplæringsvirksomheden kan få direkte besked når en elev er fraværende fra undervisningen.
Se: Fravær på LærepladsenDK

Læs mere om fravær her

Print Friendly, PDF & Email