Lovligt fravær

Hvis en elev bliver syg skal dette meddeles skolen inden kl. 08.00 (skolehjemselever) og inden kl. 09.00 for ikke skolehjemselever. Hvis skolen skønner, at det er nødvendigt, skal eleven stille med lægeerklæring eller dokumentation for, der kan sidestilles hermed.

Sygdom under skoleophold skal endvidere meddeles til læreplads efter lærestedets regler.

Ulovligt fravær

Ved ulovlige forsømmelser forstås, at eleven uden lovlig grund er udeblevet fra undervisningen, og reglerne omfatter således ikke fravær fra undervisningen på grund af sygdom og andre lovlige grunde, der er dokumenteret efter skolens nærmere retningslinier herfor.

Ved ulovlige forsømmelser drøftes baggrunden for forseelsen så vidt muligt mellem den pågældende elev og skolen i hvert enkelt tilfælde. Ulovlige forsømmelser giver samtidig anledning til, at skolen sender en skriftlig meddelelse herom til eleven, med kopi til lærestedet, forældremyndighedens indehaver og Mejerifagets FællesUdvalg. Af meddelelsen skal det endvidere fremgå, at sygdom skal dokumenteres i form af en lægeerklæring.

Ved 3 ulovlige forsømmelser sendes en skriftlig advarsel, hvoraf det fremgår, at yderligere ulovlige forsømmelser kan medføre, at eleven udelukkes fra undervisningen. Den skriftlige advarsel sendes i lighed med ovennævnte meddelelser om ulovligt fravær til eleven, med kopi til forældremyndighedens indehaver, oplæringsvirksomheden og Mejerifagets FællesUdvalg.

Såfremt der, desuagtet den skriftlige advarsel, fortsat konstateres ulovlige forsømmelser, retter skolen henvendelse til elevens lærested med henblik på nærmere at drøfte, om der eventuelt er yderligere foranstaltninger, der skal forsøges iværksat. På grundlag heraf afgør skolen, om eleven skal hjemsendes uden varsel, indtil der er truffet afgørelse om, at eleven skal udelukkes fra fortsat undervisning (uddannelsesaftalen bortfalder), eller om eleven skal midlertidigt hjemsendes og indkaldes til et fornyet skoleophold (uddannelsesaftalen kan forlænges).

Efter hvert skoleophold udarbejdes i øvrigt en oversigt over fravær fra undervisningen, opgjort i lektioner og fordelt på henholdsvis sygdom, lovligt fravær og ulovligt fravær, og oversigten fremsendes til elevens lærested efter hvert skoleophold sammen med skoleerklæringen.

Se desuden “Fravær på LærepladsenDK”

Print Friendly, PDF & Email