LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING, NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET og FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Gældende for mejerielever under 25 år i erhvervsuddannelsen som mejerist

1. Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er den samme som for mejerister, ligesom placeringen af arbejdstiden og fridage følger, hvad der er gældende for mejerister.

2. Løn

Timelønnen er som følger (kr.):

Pr. 1. marts 2024
1. læreår (inkl. prøvetid) 89,33
2. læreår 101,40
3. og 4. læreår 118,31

Under uddannelsens grundforløb (20 uger) reduceres lønnen til pt. kr. 2.890,00 pr. uge.

Satsen reguleres i forhold til den til enhver tid gældende lønrefusionssats for elever på 1. læreår.

Til skolehjemselever ydes der kost og logi.

Elever overgår fra 1. til 2. læreår efter ét års uddannelsestid. Hvor en elev med baggrund i tidligere beskæftigelse og/eller uddannelse får merit, afkortes i de laveste satser.

Lønudbetalingen følger de regler, som i øvrigt er gældende for virksomheden.

Der udbetales sædvanlig løn på søgnehelligdage.

3. Overarbejde

For arbejde, der udføres uden for den i den enkelte uge fastlagte normale daglige arbejdstid, betales følgende tillæg:

Pr. 1. marts 2024
Kr. pr. time
Første, anden og tredje time efter normal arbejdstid 34,22
Fra fjerde time og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse 68,19
Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet fra kl. 05.00 – 17.00 34,22
Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet fra kl. 17.00 – 05.00 68,19

4. Forskudt tid

For arbejde på forskudt tid betales følgende timetillæg til elevlønnen:

Pr. 1. marts 2024
Kl. 17 – 22 33,56
Kl. 22 – 03 54,71
Kl. 03 – 05 33,56

5. Holddrift

For skifteholdsarbejde ydes samme tillæg som til voksne arbejdere.

6. Søndage og sh-dage

For arbejde på søndage og sh-dage betales et tillæg til elevlønnen på

 Pr. 1. marts 2024
68,19

7. Lørdage

For arbejde på lørdage betales et tillæg til elevlønnen for den pågældende dag på

Pr. 1. marts 2024
87,92

8. Køb af fridage

For arbejde på ugentlige fridage betales den for mejerister gældende timeløn samt et tillæg pr. time på

Pr. 1. marts 2024
68,19

9. Fridage og frit valg

Der ydes fridage som for voksne medarbejdere, jf. Fællesoverenskomstens § 17.

10. Juleaftensdag

Den 24. december er en hel fridag. Såfremt der er lidt et indtægtstab, ydes normal løn (timeløn) jf. bestemmelserne i overenskomstens § 11.

11. Beklædning

Der ydes frit arbejds- og fodtøj. De nærmere bestemmelser i forbindelse hermed aftales mellem parterne på den enkelte virksomhed.

12. Ferie

Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til ferieloven samt i henhold til den inden for arbejdsgiverforeningen gældende feriekortordning. Eleven er endvidere omfattet af lovens § 42.

13. Sygdom, tilskadekomst, barsel, barns første sygedag og børns hospitalsindlæggelse

Elevers forhold i forbindelse med løn under sygdom og tilskadekomst, barns første sygedag, børns hospitalsindlæggelse og barsel er de samme som er fastsat i Fællesoverenskomstens §§ 21, 22 og 23.

14. Forsikringsordning

Parterne er enige om, at elever, der ikke allerede er omfattet af den arbejdsgiverbetalte pensions- og forsikringsordning, omfattes af en forsikringspakke hos Pension Danmark.

Forsikringspakken finansieres af arbejdsgiveren inden for en ramme på kr. 350 om året.

Indholdet af forsikringspakken er som følger:

  • Løbende supplerende førtidspension (kr. 33.000 årligt)
  • Engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme (kr. 100.000)
  • Sum ved dødsfald (kr. 100.000)
  • Sundhedsordning i Falck Healthcare/Pension Danmark

15. Pension

Elever er omfattet af overenskomstens arbejdsmarkedspensionsordning fra deres fyldte 20. år, jf. Fællesoverenskomstens § 15.

I elevens 18. og 19. år udgør bidragssatsen hhv. fire pct. fra virksomheden og to pct. fra eleven, i alt seks pct.

16. Mødepligt under skoleophold

Elever er i den tid, de deltager i uddannelsen på Kold College, principielt afgivet til skolen i kursustiden. De har derfor ikke pligt til at arbejde på virksomheden i skoleperioden og heller ikke på eventuelle enkelte fridage, som skal indhentes gennem ekstraundervisning i den øvrige del af skoletiden.

Under skoleferier, f.eks. i forbindelse med jul, påske og pinse, har eleverne, såfremt der arbejdes på virksomheden, pligt til at møde der på hverdage, der måtte indgå i ferien, idet disse dage tillægges undervisningstiden.

Print Friendly, PDF & Email