Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder helt eller delvis refusion for virksomhedens lønudgifter under elevers skoleophold. Når et skoleophold er afsluttet sender skolen en refusionsblanket til arbejdsgiveren.

Hvis et skoleophold strækker sig ud over 10 ugers effektiv undervisning, sendes en blanket hver gang, der er gået 10 uger, og når skoleopholdet er slut, sendes en blanket for en eventuel restperiode.

Arbejdsgiveren udfylder og attesterer refusionsblanketten og indsender den til AUB.

Udbetaling finder normalt sted 14 dage efter refusionsblankettens modtagelse.

Afslag på refusion kan inden for en frist af 4 uger indbringes for Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

AUB refusions størrelse

Refusionsbeløbets størrelse fastsættes i de årlige finanslove. Fra 1. januar 2024 er satserne pr. skoleuge følgende:

1. års elever 3.110
2. års elever 3.510
3. års elever 3.860
4. års elever 4.460

Den særlige sats for voksne elever er 5.480 kr. pr. skoleuge.

Uanset hvornår uddannelsesaftalen er indgået, kan arbejdsgiveren højst få udbetalt lønrefusion svarende til den faktiske elevløn.

Lønrefusion ydes med en sats for hvert uddannelsesår, beregnet fra uddannelsens afslutning og med udgangspunkt i den normale uddannelsestid.

Der tages ved beregningen således højde for, om der er tale om et afkortet uddannelsesforløb, f.eks. på grund af merit.

Satser og udbetalingsregler kan ses på adressen: www.virk.dk

Print Friendly, PDF & Email