Uddannelsens struktur og varighed

På denne side kan du læse om adgangskrav til uddannelsen, og hvordan både den teoretiske og praktiske del af uddannelsen er bygget op.

Se struktur på denne side.

Oplæringsmål

Mejeristuddannelsen indeholder endvidere en række oplæringsmål, som eleverne skal opnå under oplæringsperioderne. Oplæringsmålene fremgår i nedenstående skema. Umiddelbart inden start af en skoleperiode sendes skemaet til den elevansvarlige, som i samarbejde med eleven udfylder skemaet, og sender det tilbage til skolen.

Skemaet skal sikre:

  • Fokus på de oplæringsmål eleverne skal opnå under oplæringen
  • Fremdrift i oplæringen
  • Evaluering af om eleven har opnået det pågældende oplæringsmål
  • Synliggørelse af elevens foreløbige oplæring for nyt mejeri, når der skiftes lærested
  • Understøtte bedre synergi mellem skole og praktik

Download skema til “Oplæringserklæring for Mejeristuddannelsen”

Download skema til “realkompetencevurdering”.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist

Se bekendtgørelsen her.

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Se mere her: Uddannelsesordning 11.0.

Oplæringsophold i udlandet

Mejerifagets FællesUdvalg har fastsat, at oplæring i form af beskæftigelse i udlandet kan sidestilles med dansk oplæring i henhold til nærmere fastsatte regler.

En dansk mejerivirksomhed, som er godkendt som lærested, kan, efter forudgående aftale med en elev, udstationere vedkommende i en udenlandsk mejerivirksomhed på betingelse af, at der i tillæg til uddannelsesaftale anføres, hvor og i hvilken periode udstationeringen finder sted.

Udstationeringsperioden på en udenlandsk virksomhed må maksimalt udgøre 50% af oplæringstiden. En udenlandsk virksomhed er i denne forbindelse begrænset til mejerivirksomheder beliggende i EU- eller EØS-landene.

I udstationeringsperioden er eleven omfattet af den indgåede uddannelsesaftale med den danske virksomhed, og eleven skal i perioden sikres en løn, der svarer til overenskomstmæssig dansk elevløn.

For elever, som ikke har indgået uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, kan beskæftigelse i udlandet sidestilles med dansk oplæring, under forudsætning af, at det faglige udvalg forud for ansættelsen har godkendt oplæringsopholdet, og eleven har gennemgået uddannelsens grundforløb.

Et godkendt lærested kan ligeledes udstationere en elev på en udenlandsk virksomhed udenfor EU- eller EØS-landene, men kræver at opholdet forud for udstationeringen er godkendt af Mejerifagets FællesUdvalg.

Regler for udstationering af elever

For at en virksomhed kan godkendes som lærested i uddannelsen, kræves det, at virksomheden opfylder krav om godkendelse af lærested, som fremgår af “Vejledende retningslinier for godkendelse af lærested“.

Mejerifagets FællesUdvalg kan imidlertid give tilladelse til, at en elev udstationeres i en ikke-godkendt virksomhed i en nærmere angivet periode, såfremt denne udstationering er forhåndsgodkendt af udvalget.

Under udstationeringen fastholdes det uddannelsesmæssige ansvar på den godkendte virksomhed.

Udstationeringsperiode og sted skal anføres på uddannelsesaftalens punkt 9, jf. afsnit 3.0, side 5.

Udstationeringen i en ikke-godkendt virksomhed skal naturligvis have et uddannelsesmæssigt sigte og kan omfatte pakkerier, laboratorie- og innovationsområder samt mejeriindustriens leverandørvirksomheder.

Økonomisk støtte til oplæringsophold i udlandet mv.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder, efter nærmere fastsatte regler, økonomisk støtte til dækning af de udgifter, der kan være forbundet med oplæring i udlandet.

For elever, der udstationeres af en dansk mejerivirksomhed, har virksomheden mulighed for at få fuld refusion til dækning af forskellen mellem en overenskomstmæssig dansk elevløn og den elevløn, der udbetales af den udenlandske arbejdsgiver, samt rejse- og flytteudgifter, der er afholdt af arbejdsgiveren.

For elever, uden uddannelsesaftale, som efter grundforløbet ønsker oplæring i udlandet, og som har opnået godkendelse heraf fra Mejerifagets Fællesudvalg, kan AUB yde økonomisk støtte til oplæringsopholdet.

Print Friendly, PDF & Email