Adgangsbetingelser

Adgang fra 9. eller 10. klasse. Hvis du vil i gang direkte efter 9. klasse, skal du starte i grundforløb 1 på erhvervsuddannelsen.

Adgangskrav til grundforløb 1

Du skal:

 • Blive vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af 9. eller 10. klasse
 • Bestå folkeskolens afgangseksamen
 • Få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen
 • Få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik (skriftlig) ved folkeskolens afgangseksamen
 • Senest 1. marts sende din ansøgning samt din studievalgsportfolio via www.optagelse.dk

Du har adgang til at starte i grundforløb 1 i op til 2 år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Grundforløb 2:

 • Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløbet. Har du det, opfylder du adgangskravene til grundforløbet. Du vil typisk starte i grundforløb 2.
 • Hvis det er mere end 2 år siden du gik ud af 9. eller 10. klasse, optages du direkte på GF2, hvis du opfylder adgangsbetingelserne med karakteren 02 i dansk og matematik, eller har indgået en uddannelsesaftale.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du forsøge at komme ind via en optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.

Elever på 25 år og derover

Elever som er 25 år og derover, når de indgår en uddannelse, har mulighed for at blive voksenelever. Der findes tre veje til at nå en uddannelse som voksenelev, afhængig af hvor meget erhvervserfaring og/eller uddannelse eleven har. De tre muligheder er:

 • Elever, der har mindst to års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden oplæring. Det standardiserede uddannelsesforløb skal som udgangspunkt være 10 pct. kortere end skoledelen på hovedforløbet på en tilsvarende erhvervsuddannelse. Forløbet kan afkortes yderligere på baggrund af en vurdering af den enkelte voksnes kompetencer.
 • Elever med relevant erhvervserfaring eller med en tidligere gennemført uddannelse, som ikke eller kun delvist lever op til kravet om to års relevant erhvervserfaring, skal som udgangspunkt have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Forløbet skal som udgangspunktet være 10 pct. kortere end
  skoledelen i hovedforløbet på en tilsvarende erhvervsuddannelse for elever under 25 år.
  Eleverne kan endvidere modtage grundforløbets 2. del.
  Oplæringsperioden skal være kortere end for de unge og maksimalt 2 år. Forløbet kan afkortes yderligere på baggrund af en vurdering af den enkelte elevs kompetencer.
 • Elever uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Oplæringens længde vil svare til oplæringsperioden for de unge.

Grundforløb

Grundforløbet er delt i et grundforløb 1 (20 uger) og et grundforløb 2 på mellem 15-20 uger alt efter elevens uddannelsesmæssige baggrund.

Grundforløb 1

Har eleven ikke indgået uddannelsesaftale og starter eleven direkte efter 9. eller 10. klasse, skal eleven først gennemføre grundforløb 1. Grundforløb 1 indeholder både almene og generelle erhvervsfaglige kompetencer, som eleven har brug for i sin fortsatte erhvervsuddannelse. Grundforløb 1 er ikke en del af  mejeristuddannelsen. Indhold mm. er bestemt af Undervisningsministeriet.

Grundforløb 1 er delt i følgende fire hovedområder:

 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Teknologi, byggeri og transport.

Hvis eleven allerede ved grundforløb 1’s begyndelse ved, at han/hun vil være mejerist, skal området ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” vælges. Det udelukker dog ikke eleven fra at vælge mejeristuddannelsen, selv om man har gennemført et af de andre hovedområder.

Grundforløb 2

Hvis eleven har indgået en uddannelsesaftale, starter eleven direkte på grundforløb 2, uanset om eleven kommer direkte fra 9. – 10. klasse. Det samme gælder for alle øvrige elever, der skal tage grundforløb 2, uanset om de har en uddannelsesaftale eller ej.

Grundforløbets 2 del varer mellem 15-20 uger og består af følgende fag:

• Uddannelsesspecifikke fag
• Grundfag
• Valgfag

Hvis eleven ved Grundforløb 2 (GF2) start har minimum niveau D i engelsk og matematik, varer GF2 15 uger, ellers varer GF2 20 uger.

Grundforløb 2 afsluttes med en eksamen, der skal bestås, for at eleven kan fortsætte på hovedforløbet.

Du kan se fagene på hele mejeristuddannelsen her

Læreplads

Efter grundforløbets 2. del skal eleven fortsætte på hovedforløb, som varer 40 uger fordelt på fire skoleperioder af henholdsvis 11, 12, 14 og 3 uger.

For elever over 25 år på EUV1 og EUV2 varer hovedforløbet 36 uger fordelt på 4 skoleperioder af henholdsvis 9, 10, 14 og 3 ugers varighed.

Imellem skoleperioderne er eleven under oplæring i en virksomhed. Eleven skal have en læreplads for at kunne fortsætte på hovedforløb 1.

Eleven kan ikke fortsætte på hovedforløbet uden en uddannelsesaftale. Det betyder, at eleven senest efter grundforløbets del 2 skal indgå uddannelsesaftale med et lærested for at kunne fortsætte uddannelsen.

Se godkendte læresteder her.

Varighed

Uddannelsens varighed er fastsat til 3 år og 2 måneder (inkl. 55/60 ugers skoleuddannelse – GF2 15/20 uger – Hovedforløbet 40 uger).

Elever vil få merit og afkortning i oplæringsforløbet i forhold til tidligere uddannelse og erhvervserfaring, Dette betyder, at uddannelsestiden for disse elever vil blive reduceret.

I forbindelse med at du starter på uddannelsen, vil Kold College gennemføre en realkompetencevurdering (rkv). Formålet er at fastlægge, hvilke teoretiske og praktiske kompetencer, du allerede har, og eventuelt afkorte din uddannelsestid i forhold hertil.

Se skema til realkompetencevurdering her.

Struktur

Uddannelsen veksler mellem oplæring på en godkendt virksomhed og undervisning på Kold College efter følgende retningslinjer:

Elever under 25 år og elever på 25 år og derover uden relevant erhvervserfaring Elever på 25 år og derover med mindst to års relevant erhvervserfaring Elever over 25 år med relevant erhvervserfaring og eller uddannelse.
Evt. oplæring for elever, der indleder uddannelsen i oplæring Evt. oplæring for elever, der indleder uddannelsen i oplæring
Grundforløb 2 (15/20 uger) Evt. hele eller dele af grundforløb 2
Oplæring Oplæring
Hovedforløb 1 (11 uger) Hovedforløb 1 (9 uger) Hovedforløb 1 (9 uger)
Oplæring Oplæring
Hovedforløb 2 (12 uger) Hovedforløb 2 (10 uger) Hovedforløb 2 (10 uger)
Oplæring Oplæring
Hovedforløb 3 (14 uger) Hovedforløb 3 (14 uger) Hovedforløb 3 (14 uger)
Oplæring Oplæring
Hovedforløb/svendeprøve 4 (3 uger) Hovedforløb/svendeprøve 4 (3 uger) Hovedforløb/svendeprøve 4 (3 uger)
Evt. oplæring Evt. oplæring

Du kan finde bekendtgørelsen for mejeristuddannelsen her.

Print Friendly, PDF & Email