LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og FØDEVAREFORBUNDET NNF og DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Gældende for voksenelever (elever over 25 år) i erhvervsuddannelsen som mejerist

1. Dækningsområde

Elever og lærlinge, som ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år, aflønnes som voksenelever/lærlinge.

2. Arbejdstid

Arbejdstiden fastsættes i henhold til § 1 i overenskomsten.

3. Løn

Stk. 1. Der ydes begyndelsesløn for mejeriarbejdere.

1. marts 2024
180,62 kr. pr. time

Stk. 2. Der ydes søgnehelligdagsgodtgørelse i henhold til bilag I til overenskomsten.

Stk. 3. Lønudbetalingen følger de bestemmelser, som i øvrigt er gældende for virksomheden.

3. Tillæg mv.

Der ydes tillæg mv. i henhold til §§ 6-9 i Fællesoverenskomsten.

4. Fridage og frit valg

Der ydes fridage i henhold til § 17 i Fællesoverenskomsten.

5. Juleaftensdag

Den 24. december er en hel fridag. Såfremt der er lidt et indtægtstab, ydes normal løn (timeløn) jf. bestemmelserne i overenskomstens § 11.

6. Ferie

Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til ferieloven samt i henhold til den inden for arbejdsgiverforeningen gældende feriekortordning. Elever er endvidere omfattet af lovens § 42.

7. Sygdom, barsel og ulykke

Elever er omfattet af bestemmelserne i Fællesoverenskomstens §§ 21-23.

8. Pension og gruppelivsforsikring

Elever er omfattet af bestemmelserne i § 15 i overenskomsten.

9. Opsigelse

Elever er omfattet af bestemmelserne omkring indgåelse og opsigelse af uddannelsesaftaler, hvilket betyder at en uddannelsesaftale i princippet er uopsigelig fra begge parters side efter udløb af prøvetid. Der henvises til lov om erhvervsuddannelser.

10. Særlige bestemmelser vedrørende skoleperioder

Stk. 1. Elever, der er skolehjemsberettigede, ydes kost og logi under skoleperioder.

Stk. 2. Elever er under ophold på teknisk skole principielt afgivet til skolen, og der er derfor ingen arbejdspligt i disse perioder. Heller ikke på eventuelle skolefridage, som skal indhentes gennem ekstra undervisning inden for skoleperioden.

Under ferier fra Kold College – f.eks. i forbindelse med jul, påske og pinse – har elever, såfremt der arbejdes på virksomheden, pligt til at arbejde på de hverdage, der indgår i ferien, idet disse dage tillægges skoleperioden.

11. Varighed

Nærværende aftale trådte i kraft den 1. marts 2023. Aftalen kan siges op med 3 måneders varsel til ophør den 1. marts, dog tidligst 1. marts 2025.

Aflønning af voksenelever med elevløn i den første del af uddannelsesperioden

I henhold til Fællesoverenskomstens Bilag I, er der adgang til at aflønne voksenelever, som forud for uddannelsesaftalens indgåelse ikke har haft forudgående beskæftigelse inden for mejeriindustrien, med en løn svarende til satsen for sidsteårs elever i indtil 6 måneder.

Lønrefusion og løntilskud til voksenelever i erhvervsuddannelsen som mejerist

Lønrefusion

Under skoleophold yder AUB lønrefusion en særlig sats, som er gældende for voksenelever.

Betingelsen for at opnå refusion efter denne sats er imidlertid, at eleven ved uddannelsesaftalens begyndelse er fyldt 25 år og aflønnes med begyndelseslønnen for mejeriarbejdere.

Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt, er den normale AUB-sats gældende.

Løntilskud

For elever, der er fyldt 25 år, har virksomheden mulighed for at søge et løntilskud på kr. 30,00 pr. time under oplæringen på virksomheden.

Tilskuddet gives i de første 2 år af uddannelsesperioden.

Det er de regionale jobcentre (www.jobnet.dk), der fastsætter rammerne for udbetalingen, og reglerne kan derfor være afvigende fra region til region.

Der skal i øvrigt henvises til bekendtgørelse om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne

Print Friendly, PDF & Email