Mejerielever er omfattet af ferieloven og optjener under ansættelsen ret til ferie med feriegodtgørelse efter lovens almindelige bestemmelser. Herudover giver loven elever en særlig ferieret i henhold til ferielovens § 42. I det første og andet hele ferieår, efter ansættelsesforholdet er påbegyndt, har elever ret til betalt ferie i 25 dage.

Ferielovens særlige regler for elever indebærer, at elever, der har en uddannelsesaftale, har ret til betalt ferie i fem uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter elevtiden er begyndt.

Derudover har elever – alt afhængigt af starttidspunktet for uddannelsesaftalen – ret til enten tre, fire eller fem ugers betalt ferie i den ferieafholdelsesperiode, hvor deres ansættelsesforhold begynder.

Udover ferie med løn, vil elever være berettiget til at få det særlige ferietillæg på 1 %, som alene beregnes på grundlag af den i optjeningsåret udbetalte løn.

Har eleven helt eller delvis optjent feriegodtgørelse forud for læreforholdets etablering, men feriegodtgørelsen udgør et mindre beløb end lønnen for samme antal dage, er arbejdsgiveren pligtig til at supplere op til fuld løn for disse feriedage.

Er feriegodtgørelsen modsætningsvis højere end lønnen for samme antal dage, holder eleven ferie med feriegodtgørelse for de dage, som feriegodtgørelsen omfatter, og i eventuelt resterende feriedage betaler arbejdsgiveren løn.

Såfremt ansættelsesforholdet ophører i én virksomhed, skal arbejdsgiveren udlevere feriekort på den optjente ferie for hvilken eleven ved fratræden endnu ikke har holdt ferie.

Samme regler vil være gældende ved ophævelse af uddannelsesforhold og ved uddannelsens afslutning.

Den særlige ret til ferie med løn uden optjening påhviler den arbejdsgiver, hos hvem den pågældende er i oplæring, når ferien afholdes, og det kan derfor være rimeligt ved skift af læreplads, at de involverede arbejdsgivere indgår en aftale om forholdsmæssig fordeling af udgiften.

Det skal endelig bemærkes, at den særlige ret til ferie med løn uden optjening fortabes, hvis ansættelsesforholdet, af årsager, der ikke kan bebrejdes virksomheden, ophører, inden ferien afvikles.

Print Friendly, PDF & Email