Refusion af løn under skoleophold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder helt eller delvis refusion for virksomhedens lønudgifter under elevers skoleophold. Når et skoleophold er afsluttet sender skolen en refusionsblanket til arbejdsgiveren.

Læs mere

Befordringstilskud under skoleophold

Mellem Dansk Mejeristforbund, Fødevareforbundet NNF og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, er der truffet aftale om ydelse af befordringsgodtgørelse i forbindelse med mejerielevers skoleophold. Reglerne herom er fastsat i protokollat mellem de nævnte organisationer af 31. marts 2008.

Læs mere

Betingelser og betaling for skolehjemsplads (kostelever)

Betingelsen for, at elever har ret til at blive indkvarteret på skolehjem, er, at der er en rejsetid på minimum 5 kvarter med offentlige befordringsmidler fra sædvanlig bopæl til den skole, hvor eleven er optaget.

Skolen kan tilbyde ovennævnte elever skolehjemsplads, uanset om de opfylder de ovenfor nævnte betingelser.

Såfremt en elev får tildelt skolehjemsplads og afslår at tage imod tilbudet, skal vedkommende selv dække transportudgifterne mellem bopæl og skolen, jf. afsnit 7.1.

Betaling for undervisningsmidler

I mejeristuddannelsen udleveres undervisningsmaterialer under skoleophold, dels som klassesæt, der afleveres ved skoleopholdets afslutning, og dels undervisningsmaterialer, der udleveres til elevens ejendom. Undervisningsmaterialer, som udleveres som klassesæt, er overvejende bøger, der dækker grundfag (matematik, fysik, kemi mv.), og bøger, som udleveres til elevens ejendom, er bøger, der er specifikke for mejeristuddannelsen.

Omkostningerne til dækning af de udgifter, som er forbundet med udleveringen af undervisningsmateriale til elevens ejendom, afholdes med 1/3 til Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, 1/3 til NNF/3F og 1/3 til Kold College.

Omkostningerne ved udlevering af klassesæt afholdes af skolen, men den enkelte elev har adgang til at købe materialet til ejendom.

Print Friendly, PDF & Email