Socialpædagogisk støtte til mejerielever under skoleophold

Elever kan tilbydes socialpædagogisk støtte, hvis eleven har et handicap eller andre vanskeligheder, der kan sidestilles hermed.

Elever med et handicap, der ønskes afhjulpet gennem socialpædagogisk støtte, skal henvende sig til skolen så tidligt som muligt i uddannelsesforløbet.

I samarbejde med eleven og eventuelt oplæringsvirksomheden vil skolen så vurdere, om der skal søges støtte, og i bekræftende fald dens art og omfang.

De handicap, hvortil der kan opnås socialpædagogisk støtte, kan være af fysisk art, f.eks. problemer med bevægeapparatet eller nedsat syn og hørelse, men andre handicap, som f.eks. ordblindhed, der medfører læsevanskeligheder, falder ligeledes ind under bekendtgørelsens regler.

Eleven vil herefter kunne indstilles til socialpædagogisk støtte gennem Undervisningsministeriet, der på baggrund af ansøgning herom vurderer, om støtte kan bevilges.

Hvem kan ikke opnå socialpædagogisk støtte?

Forudsætningen for at opnå socialpædagogisk støtte er, at man har et handicap, der kan dokumenteres gennem f.eks. en lægeerklæring. Elever, som har vanskeligheder med at forstå undervisningsstoffet eller har et handicap af mildere grad, kan ikke opnå støtte, men må nå uddannelsens mål gennem den nødvendige ekstraindsats, som på den baggrund kræves.

Udmøntning af den socialpædagogiske støtte

Den bevilgede socialpædagogiske støtte har det formål at stille eleven lige med de øvrige elever. Selv om man modtager støtte, skal man således deltage i uddannelsen som helhed, og der gives ikke dispensation til dele af uddannelsen eller ved de afsluttende prøver.

For elever, der har et indlæringsmæssigt handicap i form af ordblindhed, bliver støtten f.eks. ydet på den måde, at eleven kan få tekniske hjælpemidler stillet til rådighed. Dette sker bl.a. ved hjælp af bøger, indtalt på bånd, eventuelt sammen med en individuel instruktion af en faglærer.

Efter konkret vurdering vil eleven i forbindelse med eksamen kunne få tilbudt at få læst eksamensopgaven op og/eller bevilget længere tid til opgaven.

Oplysninger om ydet socialpædagogisk støtte vil i øvrigt ikke blive anført i elevens eksamensbevis.

Print Friendly, PDF & Email