Mellem Dansk Mejeristforbund, Fødevareforbundet NNF og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, er der truffet aftale om ydelse af befordringsgodtgørelse i forbindelse med mejerielevers skoleophold. Reglerne herom er fastsat i protokollat mellem de nævnte organisationer af 31. marts 2008.

Administration af ordningen

For elever, der har fået arbejdsgiverens skriftlige godkendelse til at anvende eget befordringsmiddel, kræver skolen, at disse elever fører kørselsregnskab således, at den samlede befordringsgodtgørelse kan beregnes ved anvendelse af den fastsatte km-takst.

For elever, der bruger offentlige befordringsmidler, skal originalbilag opbevares af eleverne og afleveres til skolen, som herefter foretager beregningen af godtgørelsen.

Elever, som ikke anvender egen bil eller afleverer originalbilag, får ikke beregnet befordringsgodtgørelse.

I henhold til loven om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes der tilskud til befordringsudgifter, som arbejdsgiverne har afholdt, og tilskuddet er fastsat til 80 % af godkendte udgifter til befordring.

Ved skoleopholdets afslutning sender skolen AUB-refusionsblanketten til arbejdsgiveren, med angivelse af den samlede befordringsgodtgørelse, bilagt den af eleven afleverede dokumentation. Arbejdsgiveren skal kontrollere den modtagne dokumentation og angive de af virksomheden afholdte befordringsudgifter, som er ydet til eleven for den anførte skoleperiode.

På grund af den administrative praksis, som anvendes, vil arbejdsgiveren normalt kunne gøre brug af det beløb, som skolen har anført som udbetalingsgrundlag. Blanketten sendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som herefter udbetaler 80 % af det anførte beløb.

Refusion af befordringsudgifter udbetales sammen med lønrefusionen, og det skal bemærkes, at AUB kan kræve dokumentation for udbetalingen af de afholdte befordringsudgifter.

Afslag på udbetaling af refusion kan indbringes for Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Læs aftale om befordringsrefusion her

Print Friendly, PDF & Email