UDDANNELSESAFTALEN

 • Skal være skriftlig
 • Skal være underskrevet, inden du starter i virksomheden
 • Skal returneres til Kold College
 • Skal underskrives af dine forældre, hvis du ikke er fyldt 18 år

Du finder formularen her.

PRØVETID

 • Er de første tre måneder. Skoleperioder tæller ikke med i prøvetiden
 • Her kan både du og virksomheden opsige jeres aftale uden begrundelse
 • Herefter kan du eller virksomheden kun opsige jeres aftale, hvis I er enige om det. Aftalen kan ophæves hvis en af jer misligeholder aftalen
 • Hvis du eller virksomheden ikke er enige om, at aftalen er misligholdt, er det en tvistighed. Den skal indbringes for det faglige udvalg, der vil forsøge at finde en forligsmæssig løsning

LØNFORHOLD

 • Skal være angivet i din uddannelsesaftale
 • Satserne skal følge lønaftalen mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Fødevareforbundet NNF og Fagligt Fælles Forbund for henholdsvis mejerielever og voksenelever
 • Spørgsmål til din løn, kan stilles til Mejerifagets Fælles Udvalg eller den faglige organisation, som du er tilknyttet

FERIE

 • Du er omfattet af ferieloven og de bestemmelser, som er med lønaftalen
 • Du har ferie i 25 dage om året. I det første og andet hele ferieår – som går fra 1. september til 31. august det følgende år – efter din oplæring er begyndt. Hvis du starter mellem den 1. november og den 30. juni har du ret til 15 dages betalt hovedferie og yderligere fem dages betalt ferie, hvis virksomheden holder kollektivt ferielukket – f.eks. mellem jul og nytår
 • Hvis du har ferie til gode fra tidligere ansættelser, skal denne ferie bruges først
 • Herudover har du ret til et særligt ferietillæg på 1%, som beregnes af den løn, du har fået udbetalt i optjeningsåret

SYGDOM OG FØDSEL

 • Du får dagpenge ved sygdom og fødsel de første 6 måneder af din uddannelsesaftale, hvorefter du får fuld løn, minus genetillæg, i 13 uger. Se overenskomstens § 21, § 22 og § 23.
 • Hvis du bliver syg, har du pligt til at meddele dette til dit lærested og til skolen, hvis du bliver syg under skoleophold

TILSKUDSREGLER

 • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder virksomheden delvis refusion af lønudgifterne under skoleuddannelsen
 • Virksomheder, der aflønner elever som voksen elever, får et særligt tilskud under skoleopholdene
 • Virksomheden skal udbetale transportgodtgørelse til elever under skoleopholdene, såfremt der er mere end 20 km transport i alt til og fra skolen. Det udbetalte beløb refunderes efterfølgende delvist af AER
 • Transportomkostningerne kan enten være billigste offentlige transportmulighed eller en fast km takst, hvis man bruger eget befordringsmiddel. Eget befordringsmiddel skal dog godkendes af arbejdsgiveren

SKOLEHJEM

 • Kold College er den eneste skole, der udbyder mejeristuddannelsen. Derfor vil de fleste elever blive tilbudt at bo på skolehjemmet
 • Du har ret til at bo på skolehjemmet, hvis du har mindst fem kvarters transporttid med tog eller bus til skolen
 • Det er gratis at bo på skolehjemmet

FORLÆNGELSE AF UDDANNELSESTIDEN

 • Din uddannelsestid kan forlænges, hvis du er væk fra virksomheden på grund af sygdom, graviditet, barselsorlov, forældreorlov, adoption eller hvis du får supplerende skoleundervisning
 • Er du sygemeldt i mere end 10 % af den samlede uddannelsestid, kan din aftale forlænges med det tilsvarende tidsrum.
  Ved orlov i forbindelse med graviditet, barsel, forældreorlov og adoption forlænges din uddannelsesaftale med den tid du har været fraværende.
 • Det faglige udvalg skal godkende en forlængelse, hvis der forlænges med mere end fraværsperioden.

AFKORTNING AF UDDANNELSESTIDEN

 • Det faglige udvalg kan bestemme, at din uddannelse skal afkortes, hvis du har anden uddannelse eller erhvervserfaring.
 • Kold College kan bestemme, at du kan fritages fra dele af skoleuddannelsen, hvis du tidligere har erhvervet tilsvarende kvalifikationer

AFBRYDELSE, ORLOV ELLER OPHØR AF LÆREFORHOLDET

 • Du er omfattet af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og herunder reglerne om anmeldelse og dokumentation
 • Hvis du – uden rimelig grund – ikke skaffer dokumentation for forsømmelserne på grund af sygdom, har virksomheden i henhold til erhvervsuddannelsesloven ret til at hæve din uddannelsesaftale uden varsel
 • Hvis du under skoleopholdet uden lovlig grund udebliver fra undervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler, kan du sendes hjem uden varsel, indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt du skal udelukkes fra fortsat undervisning (uddannelsesaftalen bortfalder), eller om du midlertidigt skal hjemsendes og indkaldes til et nyt skoleophold

SÆRLIGE REGLER VEDRØRENDE HANDICAPPEDE

 • Har du socialpædagogiske behov (f.eks. læsevanskeligheder) kan du få særlig støtte af skolen. Har du et handicap, der kræver særligt udstyr eller personlig assistance, kan du henvende dig til skolen, der sammen med Undervisningsministeriet kan tilrettelægge hjælpeforanstaltninger for undervisningen og praktikopholdet
 • Forudsætningen for at opnå socialpædagogisk støtte er, at du kan dokumentere dit handicap f.eks. ved en lægeerklæring

FORSIKRING

 • Skolen anbefaler, at du tegner en heltidsulykkesforsikring, som dækker skoleopholdet
 • Har du en uddannelsesaftale, er du omfattet af mejeriets arbejdsskadeforsikring ved undervisning under arbejdspladslignende forhold.
 • Transport i forbindelse med undervisning, teori og idrætsundervisning, udflugter, deltagelse i kulturelle arrangementer og pauser vil ikke være omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring/erstatningsordningen.
 • Den særlige erstatningsordning for elever uden uddannelsesaftale i §§ 66 stk. 2 i Lov om erhvervsuddannelser omfatter alene skader der skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold, som er praktisk værkstedsundervisning og tilsvarende, hvor man bruger maskiner og lignende.
Print Friendly, PDF & Email