Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler

Kold College udleverer blanket til brug ved indgåelse af uddannelsesaftaler. Uddannelsesaftalen udfyldes af virksomheden og underskrives af både virksomhed og elev (samt værge, hvis eleven ikke er fyldt 18 år) senest ved uddannelsesaftalens begyndelsesdato. Skolen står til rådighed for virksomheden og eleven med hensyn til at udfylde uddannelsesaftalen.

Straks efter aftalens indgåelse sender virksomheden den underskrevne aftale til Kold College. Skolen foretager en gennemgang af aftalen og undersøger, om den er udfyldt i overensstemmelse med gældende regler. Hvis dette er tilfældet, påtegnes aftalen, og der sendes straks kopi til virksomheden, eleven og det faglige udvalg.

Ved ændring eller ophævelse af uddannelsesaftale skal der ligeledes rettes henvendelse til Kold College, og tillæg til uddannelsesaftale eller erklæring om ophævelse af uddannelsesaftale udfyldes.

Alle blanketter til brug for uddannelsesforholdet kan downloades her.

Indgåelse af uddannelsesaftaler og to læresteder

I henhold til fastsatte regler for oplæringen til mejerist skal eleven gennnemføre oplæring i mindst 2 læresteder. Som hovedregel skifter eleven lærested efter hovedforløb II. Det er dog muligt at aftale at skifte lærested på et andet tidspunkt, såfremt det er sagligt begrundet. Hvis eleven er ansat på et mejeri, hvor der er flere forskellige produktionsgrene, kan eleven, såfremt eleven og mejeriet er enige herom, gennemføre hele oplæringen på samme mejeri.

Det er endvidere fastsat, at eleven i oplæringen beskæftiges med mælkens modtagelse, pasteurisering og standardisering, og det skal derfor sikres, at mindst én af de virksomheder, der deltager i elevens uddannelse, kan varetage oplæringen i de nævnte arbejdsopgaver.

Aftalemæssigt kan uddannelsen gennemføres på følgende måder, dog almindeligvis som anført under B:

A. Der indgås en kombinationsaftale, som er en uddannelsesaftale, der omfatter flere virksomheder. For hver virksomhed indgås der en uddannelsesaftale, som i dette tilfælde kaldes en delaftale. Delaftalerne i de enkelte virksomheder skal tilsammen dække den samlede uddannelsestid, og det skal fremgå, hvilke skole- og oplæringsophold den enkelte virksomhed er part i og har ansvar for. Samtlige de øvrige deltagende virksomheders navne, delaftalernes varighed og deres kalendermæssige placering skal angives i en særlig rubrik i uddannelsesaftalen. Delaftalerne skal alle være oprettet og underskrevet, inden eleven påbegynder sin oplæring.

B. Den første virksomhed i uddannelsen opretter en uddannelsesaftale for hele aftaleperioden. I aftalens punkt 11 skal der være anført en bemærkning om den begrænsede oplæringsperiode, f.eks. ”oplæringen gennemføres på mindst 2 læresteder. Skift til nyt lærested aftales i løbet af aftaleperioden”. Ved den eller de efterfølgende overgange til en ny virksomhed, anvendes ”Tillæg til uddannelsesaftale – Mejerist-, Gartner- og Landbrugsuddannelser”.

Den første virksomhed i elevens uddannelse har pligt til at være eleven behjælpelig med at fremskaffe et nyt lærested. Kan en sådan aftale ikke fremskaffes, kan uddannelsesforholdet med det faglige udvalgs godkendelse fortsætte, eventuelt til uddannelsens afslutning. Det faglige udvalgs godkendelse kræver bl.a. dokumentation for, at eleven har gjort en betydelig indsats for at finde andet lærested.

Forlængelse af uddannelsestiden

Eleven og virksomheden kan indgå aftale om forlængelse af aftaleperioden, hvis eleven:

  • på grund af sygdom er fraværende fra lærestedet i mere end 10% af den fastsatte uddannelsestid,
  • er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning,
  • har orlov i forbindelse med graviditet, barsel, forældreorlov eller adoption efter lovgivning herom,
  • har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold,
  • ikke har bestået den faglige bedømmelse, og indtil reeksamen kan gennemføres.

Medfører en aftale om forlængelse af uddannelsestiden, at uddannelsestiden forlænges med mere end fraværsperioden, har aftalen kun gyldighed, hvis det faglige udvalg godkender den.

Er der ikke enighed mellem eleven og lærestedet om forlængelse af uddannelsestiden i ovennævnte tilfælde, kan det faglige udvalg efter anmodning fra en af parterne forlænge uddannelsestiden med et af udvalget fastsat tidsrum.

I øvrigt kan det faglige udvalg træffe afgørelse om forlængelse af uddannelsestiden, når særlige omstændigheder taler for det.

Henvisninger til aftaler og vejledninger

Uddannelsesaftaler, vejledninger, tillæg til uddannelsesaftaler, vejledning til tillæg, ophævelse af uddannelsesaftaler og vejledninger til ophævelse af uddannelsesaftaler og erklæring om delvis gennemført oplæring findes på denne side.

Oversigt over uddannelses- og skoleperioder samt skolefridage på sognehelligdage og hverdage

Se alle perioder her.

Bemærk: Der skal gøres opmærksom på, at i henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, må den afsluttende prøve i sidste skoleperiode tidligst finde sted 3 måneder før aftaleperiodens ophør.

Print Friendly, PDF & Email