Elever under 18 år – arbejdsmiljø

Elever under 18 år er omfattet af bekendtgørelse om unges arbejde.

Sådanne elever må ikke arbejde mere end 8 timer om dagen og 40 timer om ugen, jf. bekendtgørelsens § 17.

Overstiger den daglige arbejdstid 4½ timer, skal der holdes pause på mindst 30 minutter, jf. bekendtgørelsens § 21.

Der må ikke arbejdes i tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 6.00. Arbejdstilsynet har imidlertid givet dispensation til, at reglerne om hvileperiodens beliggenhed for mejerielever kan udvides. Dette medfører, at hvileperioden placeres enten i tidsrummet mellem kl. 17.00 og kl. 3.00, eller i tidsrummet mellem kl. 23.00 og kl. 9.00, på betingelse af, at beskæftigelsen i perioderne mellem kl. 3.00 – kl. 6.00 og kl. 20.00 – kl. 23.00 sker under følgende forhold:

  1. Beskæftigelsen skal have et uddannelsesmæssigt sigte
  2. Dispensation omfatter kun unge mellem 17 og 18 år
  3. Der må maksimalt arbejdes 3 måneder af praktiktiden i nævnte tidsrum

Inden for hvert døgn skal der være en samlet hvileperiode på mindst 12 timer, og inden for en periode af 7 døgn skal elever under 18 år så vidt muligt have 2 sammenhængende fridøgn. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, skal det ene fridøgn ligge i umiddelbar tilknytning til en daglig hvileperiode, jf. bekendtgørelsens § 24 og § 25.

Med hensyn til visse former for arbejde, som elever under 18 år ikke må udføre, skal henvises til bekendtgørelsens § 10, hvoraf det fremgår, at elever i en erhvervsuddannelse er undtaget fra en række af forbudene, som er omtalt i bekendtgørelsens kapitel 3.

Ved enhver beskæftigelse af unge, som er under 18 år, skal der, ved valg af arbejdsopgaver og ved arbejdets tilrettelæggelse, drages omsorg for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der skal især tages hensyn til de særlige risici, der skyldes deres manglende erfaring, manglende bevidsthed om risici samt det forhold, at de endnu ikke er fuldt udviklede. I forhold til fysisk arbejde skal der tages særligt hensyn til den unges alder og fysik.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge får grundig oplæring og instruktion, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren skal herunder gøre de unge bekendt med de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til deres sikkerhed og sundhed.

Hvor der skal findes brugsanvisninger vedrørende stoffer og materialer, tekniske hjælpemidler m.v. til brug for de ansatte under arbejdet, skal arbejdsgiveren sørge for, at de unge er fortrolige med de oplysninger, der fremgår af brugsanvisningen. Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og har fornøden indsigt i arbejdets art. Tilsynet skal tilpasses arbejdets art.

Bekendtgørelsen om unges arbejde beskriver en lang række forhold, som unge under 18 år ikke må arbejde med.

Forbuddet gælder dog ikke arbejde, der udføres af unge, som er fyldt 15 år, og som indgår som et nødvendigt led i en erhvervskompetencegivende uddannelse, der er reguleret ved lov eller i henhold til lov, i det omfang arbejdet er nødvendigt for den konkrete uddannelses gennemførelse.

Det gælder dog ikke arbejdsprocesser, hvor der er fare for eksplosion (mm. der er truffet særlige personforanstaltninger), eller arbejde, som indebærer håndtering af udstyr til produktion, opbevaring eller anvendelse af komprimerede, flydende eller opløste gasser, arbejde under høje lufttryk, eller arbejde der kan medføre kvælningsfare i ilt/oxygenfattig atmosfære.

Gode råd:

Tjekliste: Lav en tjekliste til instruktionsforløbet, så man sikrer, at alle forhold af betydning for den unges arbejde bliver gennemgået.

Oplæring: Sørg for, at den unge bliver instrueret og oplært grundigt, inden arbejdet påbegyndes.

Opfølgning: Sørg for, at der løbende bliver fulgt op på instruktionen og oplæringen.

Tilsyn: Sørg for, at der jævnligt føres tilsyn med, at eleven udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Sæt tid af: Husk at afsætte den fornødne tid til oplæringen, instruktionen og tilsynet.

Spørgsmål: Eleven skal løbende have mulighed for at stille spørgsmål, hvis han eller hun er i tvivl om noget.

Bekendtgørelse om unges arbejde. Se her

Print Friendly, PDF & Email